0702055761 info@beds-only.nl

Beds Only is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de CBW voorwaarden en dat Beds Only zich aan de CBW voorwaarden houdt. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de CBW-voorwaarden. Bewaar je aankoopbewijs goed, deze heb je nodig als je aanspraak wilt maken op de garantie.

CBW Erkend: https://www.cbw-erkend.nl/bedrijven/Beds-Only-S-GRAVENHAGE

ARTIKEL 1 • Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/ opdrachtnemer, deelnemer aan de SG CBW, die met de
afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil
aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met
een consument waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv.
webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt
anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW (bijvoorbeeld
bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op
straat);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de
consumentenregelingen als bedoeld in de artikelen 19
en 21 van deze voorwaarden;
Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer
die zichzelf of een of meer van zijn filialen/
werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de Stichting
Garantieregelingen CBW;
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verrichte betaling van een deel van de
overeengekomen prijs;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of
vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal,
niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en
afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en
correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig
voor het juist monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van
het product dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van
vloeren en muren en het verwerken van tegels;
Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan wie de SG CBW de behandeling van geschillen heeft
uitbesteed.

ARTIKEL 2 • Geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door CBW-erkende woonwinkels en uitsluitend voor de
levering van producten en/of diensten op gebied van
woninginrichting.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de
situatie van een transactie tussen:
• een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBWerkende ondernemer met een consument
• een in het buitenland gevestigde en zaakdoende
CBW-erkende ondernemer met een in Nederland
gevestigde consument.

ARTIKEL 3 • Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele
eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en
modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de
afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer
daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij
die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van
intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet
verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren
of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer.

ARTIKEL 4 • Offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn
gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens,
tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel
door de ondernemer gedane metingen. De afnemer
moet daarbij de ondernemer informeren over feiten
en/of omstandigheden die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van
belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel
7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het
meten van de oppervlakten de grootste lengte- en
breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de
verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld
moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken
laminaat, volledige lengte plinten e.d.). Ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en
gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten
werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de
betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg
daarover en informatie over de levertijd na afroep,
zoals genoemd in artikel 6 lid 6.
De offerte geeft de prijs van de materialen en de
manier waarop de prijs voor het uit te voeren werkwordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom
of regie.
a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van
de benodigde materialen). De ondernemer kan op
verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is
een schatting van de totale kosten.
De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende
kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de
offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de
afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend
werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer
de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag
de ondernemer de kosten van het opstellen van
de offerte in rekening brengen, maar alleen als de
afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte
aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de)
kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en
eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten.
Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

ARTIKEL 5 • Overeenkomst (voor overeenkomsten
buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)
Aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van
een overeenkomst met een consument een
aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet
consument) gelden geen maximum percentages.
Bij een consument is de hoogte van het maximum
percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%, behalve bij onderstaande producten waarvoor
15% het maximum is:
a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/
of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband
houdende werkzaamheden;
b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, PVC, traprenovatie, natuurstenen-,
grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en
laminaatvloeren en/of in verband met deze producten
te verrichten werkzaamheden.
c. eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die staan vermeld op www.cbw-erkend.nl.
3. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is de aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing.
Dit geldt niet bij een overeenkomst op afstand.
4. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen
maximale aanbetalingspercentages, behoudens de
wettelijke beperkingen zoals omschreven in artikel 11
lid 2.
Prijswijziging
5. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
6. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend
na het sluiten van de overeenkomst maar voor
levering, geldt:
• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en
andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen niet worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden
doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer
vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan
worden doorgevoerd en of de consument daarna wel
of niet kosteloos kan ontbinden.
7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties
of korting op showroommodellen geven de afnemer
geen recht op prijsvermindering.
Eigendomsvoorbehoud
8. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte
producten tot de afnemer de prijs (en eventuele
bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De
afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te
behandelen. Hij mag de producten niet aan derden
afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)
verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat
het verschuldigde bedrag is betaald.
9. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk
ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of
wettelijke schuldsanering van de afnemer.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen
voor het nakomen van de betalingsverplichting
voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
verder gaat.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
11. De ondernemer hoeft nooit andere
schadevergoeding te betalen aan een zakelijke
afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk
is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte
schade, waaronder begrepen schade van derden,
winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
Voorrijkosten
12. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst,
mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen,
behalve bij non-conformiteit.

ARTIKEL 6 • Levertijd
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn
geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst
een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is
afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een
vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om
alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een
maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke
levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze
termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de
overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding
vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast
afgesproken levertijd is de ondernemer bij een
overeenkomst met een zakelijke afnemer niet
aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. 5. Bij een overeenkomst met een consument moet de
ondernemer die schade vergoeden die verband houdt
met de overschrijding en die mede gezien de aard van
de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem
kan worden toegerekend. De consument moet de
schade zo veel mogelijk beperken.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van
de consument besteld wordt door de ondernemer
(bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste
of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum.
Afroep moet gebeuren binnen negen maanden
na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders
afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die
termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk
herinneren en hem maximaal drie maanden geven
om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de
overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel
12 van toepassing.

ARTIKEL 7 • Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst.
De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals
afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de
op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer
zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de
werkzaamheden moeten worden verricht, zoals
bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften.
Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet
hij de door de consument geleden directe schade en
kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele
eigen schade.
4. De ondernemer wijst de afnemer ook op: • onjuistheden in de opdracht of opgedragen
werkzaamheden, bijv. het werken op een
ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken,
bijv. door de consument ter beschikking gestelde
materialen of hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of
redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer
dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij
hem de schade niet is toe te rekenen.
5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak
van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals
een lift of een kraan de informatie die van hem voor
zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.
Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het
gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig
voort.
7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige
personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de
levertermijn verlengd.
9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan
vraagt de ondernemer aan de afnemer een verklaring
met daarin de gemeten waarde van ondervloer en
dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet
beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer de
afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering
na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan
aantonen dat de geleverde producten het beoogde
geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging
van productinformatie van de leverancier van de
tussenvloer.

ARTIKEL 8 • Rechten en plichten van de afnemer
1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten
kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen
e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv.
de ligging van leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden
afgesloten;
• vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en
losse gedeelten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften;
• installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig
zijn conform de tekening van de ondernemer;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en
voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door
de ondernemer geleden aantoonbare directe schade
en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn
eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door: • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde
constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken
genoemd in lid 4 van artikel 7.
5. De afnemer informeert de ondernemer over
bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van
een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen
spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik
van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de
afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de
kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en
goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging
ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de
ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden
verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk
van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het
mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering
mogelijk te maken. 9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt
door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd,
moet de afnemer de schade die de ondernemer
daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de
afnemer kunnen worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die
zich ter plaatse van het werk bevinden.
11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde
werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de
hierdoor ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn
met Arbo-voorschriften.

ARTIKEL 9 • Opslag van producten
1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen,
behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de
ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede
levering doen. De ondernemer mag na weigering of na
tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard,
mag de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en
opslagkosten en verdere aantoonbare schade en
redelijke kosten rekenen of;
b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast
annuleringskosten mag de ondernemer ook de
opslagkosten rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal
de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in
opslag houden, onder berekening van redelijke interne
of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer
rekening met de verkoopwaarde van de producten
en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover
andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na
verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt
de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en
mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde
annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte
opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk
melden dat hij dit van plan is.
4. Het risico van brand en beschadiging tijdens
opslag wordt door de ondernemer in geval van een
consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering
gedekt.

ARTIKEL 10 • Vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Het vervoer van de producten is bij de prijs
inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er
iets anders is afgesproken. De ondernemer draagt
het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als
de producten door een beroepsvervoerder worden
bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede
verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs
vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om
eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert
de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam
zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen
aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij
na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk
controleren of de producten onbeschadigd en
compleet zijn.

ARTIKEL 11 • Betaling van de koopprijs
Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij
aflevering (contant of pinbetaling), ook als er
aanneming van werk (diensten) in de overeenkomst
is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat
het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de
bankrekening van de ondernemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag,
maar het is wettelijk verboden om een consument
alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als
betalingsconditie aan te bieden.
3. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke
deellevering betaling van het geleverde deel vragen.
Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een
deelfactuur.
Aanneming van werk (diensten)
4. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten en eventueel kleinmateriaal) geldt dat partijen
schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen
evenredig met de voortgang van het werk. Daarbij
wordt rekening gehouden met de maximale
aanbetalingspercentages voor consumenten (zie
artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke
afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van
de afgesproken som afhankelijk van het maximum
aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2
• evenredig met de voortgang van het werk, tot 60%
van de afgesproken som
• onmiddellijk na de oplevering tot 90% van de
afgesproken som en
• binnen 14 dagen na oplevering het resterende
percentage.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
Betalingstermijn facturen
5. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt
plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders
afgesproken.
Niet-tijdige betaling
6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch
zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij
afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft
hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst
van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de
gevolgen als hij dat niet doet.
7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde
invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten
zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn
beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving
toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke
rente berekenen als na de termijn van lid 5 nog steeds
niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf
de in lid 4 genoemde termijn totdat alles is betaald.
Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer
wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5
genoemde termijn. Opschorten betalingsverplichting
9. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de
factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud
en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel
van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten
zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet
de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk
niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de
termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen
moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn
betalen.

ARTIKEL 12 • Annulering
1. Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is
gebaseerd op door de ondernemer gederfde
inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd
uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten,
winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding
bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als
partijen iets ander hebben afgesproken. Deze is 50%
als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd
dat de (deel) levering kan plaatsvinden. Genoemde
percentages zijn gebaseerd op gemiddelden in de
branche.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand,
behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn
schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken
dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij
een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer
dit schriftelijk.
4. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten
van de koop, schriftelijk annuleren tegen een
vast percentage van 5% van de koopsom met
een minimum van € 500. Als de consument geen
e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook
per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via
het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de
brief binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst
geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik
maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in
artikel 18 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument
de overeenkomst ontbinden zonder kosten. De
consument moet bewijzen dat hiervan sprake is
geweest.

ARTIKEL 13 • Extra kosten, meerwerk en/of
minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke
is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk
mogelijk te maken, komen voor rekening van de
afnemer.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid
worden verrekend.
Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle
werkzaamheden en leveranties, die niet in de
overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer
worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de
overeenkomst dat met instemming van beide partijen
niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken,
bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn
geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de
ondernemer restanten bij de afnemer achter.

ARTIKEL 14 • Onuitvoerbaarheid overeenkomst door
overmacht
1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een
van de partijen kan worden toegerekend, dan is de
wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend,
zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk
is inspanningen verrichten om de overeenkomst
alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover.
Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht
om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te
ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van
de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 15 • Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
(conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als
dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst
is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet
voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie
respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
prijsvermindering.
2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke
verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders
schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt
niet voor gebreken die verband houden met niet
met de bestemming corresponderend gebruik door
afnemer. Bij consumentenkoop maakt de ondernemer
dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten
van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en
voorrijkosten;
Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de
ondernemer het product niet te vervangen.
Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd,
worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van
het oorspronkelijke afleveradres.
3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel
mogelijk voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een consument nog rechten hebben op grond van de
wet (als omschreven in lid 1). De ondernemer kan zich
dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
5. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2
vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd
in artikel 19. Bij faillissement/surseance van betaling/
wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan
de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/
bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de
geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of
bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
8. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het
product goed en afdoende wordt onderhouden en
behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding
beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de
afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar
zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of
handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen,
woonaccessoires en normale slijtage.

ARTIKEL 16 • Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door
oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen,
behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als
anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken
kunnen bijv. zijn:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als
gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na
nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/
of haarscheurtjes door de directe inwerking van
warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in
de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een
extreme verandering daarin;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/
of ondervloer, indien en voor zover deze niet door
de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende
vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is
aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van
het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de
ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de
vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan
voldoende was.

ARTIKEL 17 • Klachten en schade
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
of door ondernemer veroorzaakte schade aan
afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit
moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig
gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers
eigendommen te constateren en/of te melden, dan
moet de afnemer klachten of schade zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee
werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen
na (op)levering geen melding door ondernemer is
ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten
onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade
door ondernemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de
gelegenheid om door of namens hem de schade
te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn
aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de
afnemer medewerking aan reparatie door of namens
de ondernemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan
worden zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk
binnen twee maanden na ontdekking – gemeld, bij
voorkeur schriftelijk.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied
verliest.
6. Voor het indienen van een geschil bij de
geschillenregeling moet zijn voldaan aan de
voorwaarden in artikel 20 lid 2 en 3.

ARTIKEL 18 • Overeenkomsten op Afstand en Buiten
de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten
A – De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct
langs elektronische weg de ontvangst daarvan.
Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Als de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen nemen.
3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen en of er
omstandigheden zijn die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als
dit een goede reden geeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd
een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere
voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst de volgende informatie
meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze
van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan
en te raadplegen zijn.
B – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met
betrekking tot de aankoop van een product – al dan
niet gecombineerd met een dienst – gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping,
maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek
van de consument namens hem het product heeft
ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één
bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag
waarop de laatste deellevering door of namens de
consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde
bedenktijd in op de dag na het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij
niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde
bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde
informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen
na de dag waarop de consument die informatie alsnog
heeft ontvangen.
C – Verplichtingen van de consument tijdens de
bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. De consument mag het
product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid
C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering
van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
de overeenkomst de verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de
consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn via het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf
de dag na deze melding, zendt de consument
het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met
alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst
op afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte gesloten
overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten
van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk
te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te
starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het
uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende
overeenkomsten ontbonden.
E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
consument, inclusief berekende leveringskosten,
uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping.
Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het
product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft
gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling
is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra
kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
F – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en
diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk
bij het aanbod heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden gemaakt op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 19 • Aanbetalingsregeling
(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op www.cbw-erkend.nl). Deze regeling is uitsluitend
van toepassing op een overeenkomst op gebied van
woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of
buiten de verkoopruimte (bijv. bij consument thuis,
op straat of sommige beurzen). De regeling is niet van
toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in een
webshop.
De regeling is van toepassing als de consument bij
faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering
van de ondernemer geen product en/of dienst
geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze
regeling houdt in dat de consument een vervangende
overeenkomst kan sluiten met een andere CBWerkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de
prijs in mindering gebracht door en voor rekening van
deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld
terugbetaald.
1. De regeling kent de volgende voorwaarden: a. De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via
www. cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk drie
maanden nadat de curator het onder lid 1 b bedoelde
bewijs heeft verstrekt, maar in ieder geval uiterlijk zes
maanden na uitspraak van faillissement/surseance/
wettelijke schuldsanering bij SG CBW ontvangen zijn.
b. De consument overlegt hierbij een kopie van de overeenkomst, een aanbetalingsbewijs en een kopie
van het bericht van de curator/bewindvoerder dat
de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de
aanbetaling niet wordt terugbetaald.
c. Wanneer de curator binnen drie maanden
na uitspraak faillissement/surseance/wettelijke
schuldsanering het bewijs bedoeld onder lid 1 b nog
niet heeft verstrekt, dan kan de consument toch een
beroep doen. Dan volstaat in plaats van het document
van de curator bedoeld onder 1 b een bevestiging
van de curator dat de vordering van de consument
is vermeld op de lijst van voorlopig erkende
schuldeisers.
d. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (tot het maximale
aanbetalingspercentage in artikel 5 lid 2) aan de SG
CBW over te dragen.
2. De SG CBW laat binnen twee maanden na
ontvangst weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan
verstrekt de SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee
de consument een vervangende overeenkomst kan
sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk
in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op www.cbwerkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst wordt
samengesteld. De consument kan zelf suggesties
aandragen bij SG CBW.
3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst
gelden de volgende regels:
a. De consument overhandigt direct het in lid 2
bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer
waarmee de vervangende overeenkomst wordt
gesloten.
b. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen zes maanden na ontvangst van het bewijs.
c. De aanbetaling van de consument wordt van de
nieuwe prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of
15% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan
25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de
oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.
cbw-erkend.nl). Het percentage van 15% geldt voor:
• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire
producten en/of in verband daarmee te verrichten
werkzaamheden;
• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie,
marmoleum, PVC, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-,
giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren
en/of in verband met deze producten te verrichten
werkzaamheden.
• eventuele overige productgroepen en/of diensten, als
die op www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij
mag alleen een vervangende overeenkomst weigeren
als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn
geval onredelijk is.
e. De ondernemer met wie de consument een
vervangende overeenkomst wil sluiten, houdt
zijn eigen, normale verkoopprijs aan. Dat hoeft
niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke
ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen
prijsgarantie. Speciale actie-, opruimings- of
aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod
blijven.
4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen: • overeenkomsten op afstand;
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 15;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst
zonder toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
• het meerdere boven de genoemde percentages.
Er kan ook geen beroep op de regeling worden
gedaan als de curator ervoor zorgt dat hij of een
andere partij de oorspronkelijke overeenkomst tegen
dezelfde condities kan uitvoeren.

ARTIKEL 20 • De geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer
over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met een minimale (koop)som van
€ 250 kunnen zowel door de consument als door
de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij
Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk
gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan
worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www.
uitgesprokenzaak.nl.
2. De consument moet zijn klacht eerst bij de
ondernemer melden. De ondernemer moet in de
gelegenheid zijn gesteld om:
• op de klacht te reageren en;
• de klacht te erkennen of af te wijzen en;
• bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn
voor oplossing wordt bepaald op 6 weken, tenzij
de ondernemer een andere redelijke termijn heeft
aangegeven die nodig is om de klacht op te lossen,
in welk geval de door de ondernemer meegedeelde
termijn geldt.
3. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan ter oplossing van de klacht en de consument gaat
niet akkoord, dan moet de consument dit aanbod
aantoonbaar afwijzen. Als het aanbod is afgewezen
door de consument, dan heeft de ondernemer nog
twee weken tijd om een aangepast voorstel te doen.
Als de consument niet akkoord gaat, dan wijst hij
het voorstel aantoonbaar af, alvorens het geschil in
behandeling genomen kan worden.
4. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3,
kan het geschil niet in behandeling genomen worden.
5. De consument kan tot 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij de ondernemer het geschil
aanhangig maken bij de geschillenbeslechter, tenzij
partijen anders overeenkomen.
6. Als de consument een geschil aanmeldt bij de
geschillenbeslechter is de ondernemer aan deze keuze
gebonden.
7. Als de ondernemer een geschil behandeld wil
zien door de geschillenbeslechter, dan moet hij
handelen zoals is bepaald in het reglement van de
geschillenregeling. Als de consument daaraan niet wil
meewerken, dan is de ondernemer vrij om het geschil
bij de rechter aanhangig te maken.
8. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden opgelost door:
• bemiddeling door de geschilbehandelaar;
• bemiddeling door een deskundige;
• een bindende uitspraak.
9. Het reglement van de geschillenbeslechter is te raadplegen op www.uitgesprokenzaak.nl.
10. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De tarieven staan vermeld
op www.uitgesprokenzaak.nl
11. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis
te nemen. Voor online aankopen mag ook een klacht
worden ingediend bij het Europese Platform Online
Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr).
12. Buiten Nederland wonende consumenten
zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het
gebrekkige product bij de geschillenbeslechter kan
worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet
mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport
dat is opgesteld door een deskundige van een
door het thuisland van de consument erkende
geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of
Engels door een erkend tolk/vertaler.
13. In de situatie dat de consument (deels) heeft betaald en de ondernemer zonder (gerechtvaardigde)
reden niet uitlevert of niets meer van zich laat
horen over een afgesproken levering, geldt dat
de geschillenbeslechter slechts gehouden is een
bemiddelingspoging te doen, waarna de behandeling
eindigt. De consument krijgt het klachtengeld terug als
de bemiddeling niet succesvol is.

ARTIKEL 21 • Nakomingsgarantie
1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een
door de geschillenbeslechter gewezen bindend advies
of een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde
schikking, behalve:
• als de ondernemer het bindend advies binnen 2
maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter
heeft voorgelegd, behalve als de rechter het bindend
advies bekrachtigt en de ondernemer niet in beroep
gaat;
• als er sprake is van de situatie zoals omschreven in
artikel 20 lid 13.
De consument moet binnen 3 maanden na het
verstrijken van de termijn waarbinnen de ondernemer
het bindend advies of de schikkingsovereenkomst
moest nakomen, een schriftelijk beroep hierop doen
bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl).
2. De SG CBW zal na een beroep op de
nakomingsgarantie altijd eerst de ondernemer
gelegenheid geven na te komen. De consument
werkt daaraan mee, ook al zijn termijnen die de
geschillenbeslechter stelde al verlopen.
3. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als sprake is van:
a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke
schuldsanering van de ondernemer;
b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop
de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de
SG CBW de feitelijke beëindiging van de (verkoop)
activiteiten van het bedrijf aannemelijk kan maken.
4. Als de geschillenbeslechter een ondernemer
zowel verplicht tot betaling van een bedrag als het
uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen eerst de
werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de
betaling wordt verricht, ook al vermeldt het bindend
advies een andere volgorde.
5. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een product terug te nemen, dan moet de
consument daaraan meewerken en de ondernemer
tot terugneming in de gelegenheid stellen. Aan de
consument terug te betalen bedragen hoeven pas
na terugname uitgekeerd te worden, ook als het
bindend advies een andere volgorde aangeeft, tenzij
de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het
bindend advies.
6. De garantie is beperkt tot: a. € 10.000 per bindend advies. De consument draagt
zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot het
bedrag van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant
zich, zoveel als redelijkerwijs van haar kan worden
verwacht, in om haar vordering en eventueel de
restantvordering van de consument, zonder kosten
voor de consument, op de nalatige deelnemer te
verhalen. Wanneer de deelnemer voor de rechter
wordt gedaagd, dan moet de consument om
praktische redenen ook het meerdere cederen aan SG
CBW; en
b. bij een faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of feitelijke beëindiging van
de (verkoop)activiteiten van het bedrijf:
• een maximum bedrag van € 2.269 per geschil voor
keuken, badkamer of sanitair en daarmee verband
houdend werk of een maximum van € 1.361 per
geschil voor overige producten/diensten; en
• € 25.000 per deelnemer voor alle beroepen op de
nakomingsgaranties tezamen. Na het verstrijken van
de termijn waarbinnen de consument een beroep
op de nakomingsgarantie kan doen, zal de SG CBW
(de) gegronde beroep(en) op de nakomingsgarantie
van de consument(en) uitkeren. Als de gezamenlijke
beroepen boven € 25.000 uit komen, dan zal SG CBW
naar rato uitkeren. Daarbij wordt gestreefd naar een
uitkering binnen uiterlijk zes weken na het verstrijken
van de uiterste termijn om een beroep te doen op de
nakomingsgarantie.
De laatste twee zinnen van lid 6 onder a. zijn hier ook
van toepassing.
ARTIKEL 22 • Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands
recht. Als de consument gevestigd is in een ander EUland dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem
verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer
deze rechten toepassen.

 1. Orderbevestiging / Levering & Montage

Bij een aankoop ontvangt u een orderbevestiging, dit is tevens ook uw aankoopovereenkomst.

Bij ieder product staat een verwachte leverweek vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten de order te kunnen leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zodra wij de / het product(en) in ontvangst hebben in ons magazijn wordt er contact opgenomen met de klant om een dag en tijdstip indictie af te spreken. Indien u na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dient u dit uiterst 48 uur voordat de afspraak plaatsvindt te melden. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €50,- kosten in rekening te brengen.

Onze bezorgservice, levert de producten daar waar u aangeeft dat u ze het beste kunt gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels, dit om schade te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden.

Om de bezorging van uw bestelling soepel te laten verlopen kunt u bij het bestellen bij het kopje extra informatie. informatie versturen als:

 • Onze bestelbus de woning niet kan bereiken.
 • Het trapgat niet ruim genoeg is om de bestelling te kunnen leveren.
 • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Beds Only niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Wij pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal nemen wij voor u mee retour. Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het ontvangstbewijs. De afdeling neemt vervolgens contact met u op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

Als de ondergrond niet recht is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen. Beds Only is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

 1. Betalingsvoorwaarden

Bij het afrekenen kunt u kiezen uit twee optie’s via Ideal of Overboeking. U heeft hierbij de keuze het totaalbedrag in één keer te voldoen, of een aanbetaling van minimaal 40% over te boeken. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL82 INGB 0006 0262 21 onder vermelding van uw Bestelkenmerk / factuurnaam.

Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. heeft u bij levering een klacht over (een deel de bestelling?)Het resterende bedrag betaald u pas op het moment dat wij het probleem hebben opgelost.

Mocht u hebben gekozen voor een overboeking van een deel van het bedrag, dan kunt u de restbetaling bij het bezorgen afrekenen dit kan zowel contant betaald worden bij de bezorgers, of d.m.v. het bedrag over te maken op rekeningnummer. Beds Only behoudt de eigendom van alle geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. Bezorgkosten

Bezorgkosten worden weergegeven bij aankoop van product. Kleine/lichte producten worden geleverd door PostNL, Zware/Grote producten worden geleverd door ons serviceteam, In beide gevallen wordt het zelfde bedrag verrekend. Montage van producten is geheel kosteloos.

 1. Annulering

Indien de koper een met ons geslo­ten overeenkomst wenst te annuleren is afnemer annuleringskosten verschul­digd ten bedrage van 30% van het overeenkomstige factuurbedrag (inclusief BTW.) Voor opmaat gemaakte producten 40% van het overeenkomstige factuurbedrag.

Bij annulering binnen 2 dagen zijn er geen annulerings kosten. Dit kan door een mail te sturen naar info@beds-only.nl of te bellen naar 070 345 43 27. Terugbetalingen ontvangt u binnen 21 dagen.

U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht indien:

 • Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking. Naast onder andere textiel, kussens en dekbedden, geldt dit ook voor boxsprings en (top)matrassen.
 • Het product is ongebruikt.
 • Het gaat niet om een op maat gemaakt/gepersonaliseerd product. Als het product speciaal voor jou besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen.

Wij stellen deze voorwaarden om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne of omdat het product duidelijk persoonlijk van aard is en daardoor niet teruggezonden kan worden als het al uitgepakt, beschadigd of gebruikt is. (Top)matrassen of beddengoed kunnen wij bijvoorbeeld niet meer verkopen als de verpakking al geopend is of de producten gebruikt zijn. Dat zou immers niet prettig zijn voor andere klanten.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garanties van Beds Only valt. Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen.

 1. Retouren procedure

Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling ongeschonden, in de originele verpakking en in een stevige verzenddoos wordt geretourneerd. Zorg daarnaast dat u een kopie van de factuur meestuurt.

Indien u een artikel retour wilt sturen, dienen wij de producten in goede orde retour te krijgen. Dit betekent dat:

 • de producten uitsluitend in de originele en onbeschadigde verpakking zitten en in originele staat zijn.
 • het product / de producten schoon is / zijn.
 • retouraanvragen kunnen tot uiterlijk 14 dagen na levering in behandeling genomen worden.
 • producten zoals hoofdkussens en dekbedden dienen wegens hygiënische redenen onbeslapen te zijn.

Indien u het / de artikel(en) op de juiste wijze aan Beds Only retour stuurt zullen wij het bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op uw rekening terugstorten. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Beds Only in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden.

 1. Garantie’s

De Garantie Voorwaarden van de producten staan bij ieder product specifiek vermeld. De fabrikant behoudt het recht te bepalen of een matras slijtage vertoont die normaal is, of die aan een fabrieksfout te
wijten is. De garantie vangt aan vanaf de productie datum. Deze wordt uitgebreid met 60 dagen na deze datum.

Garantie producten Beds Only: 

 • 3 Maanden omruilgarantie (Top)Matrassen
 • 2 Jaar Garantie Toppers
 • 3 Jaar Garantie Matrassen
 • 10 Jaar garantie op Framebreuk Boxsprings

Garantie producten Pullman:

 • Boxspringframes: 25 jaar op frame- of draadbreuk
 • Matrassen: 5 jaar 100% garantie
 • Toppers: 2 jaar
 • Accessoires: 2 jaar
 • Slaapgarantie: 60 dagen (Alleen bij los verkoop matras, staat vermeld bij het prodcut)
 • Voor garantie en onderhoud tips klik: https://www.pullman.nl/garantie-service/

Garantie producten Eastborn:

 • Matrassen: 5 jaar garantie
 • Topdekmatrassen: 2 jaar garantie
 • Boxsprings: 25 jaar op frame- en draadbreuk
 • Motoren: 2 jaar garantie
 • Slaapgarantie: 60 dagen (Alleen bij los verkoop matras, staat vermeld bij het prodcut)
 • Voor garantie en onderhoud tips klik: https://www.eastborn.nl/garantie-en-onderhoud/

Garantie Matrassen Van Landschoot:

 • 1e en 2e Jaar: Zonder bijdrage klant.
 • 3e Jaar: 40% Bijdrage klant.
 • 4e Jaar: 60% Bijdrage klant.
 • 5e Jaar: 80% Bijdrage klant.

Garantie Silvana Kussens & Dekbedden:

 • Voor kussens geldt een garantieperiode van één (1) jaar na de originele datum van aanschaf van het kussen.
 • Voor dekbedden is de garantieperiode drie (3) jaar na de originele datum van aanschaf.

KVK Nummer: 609.92.395

BTW Nummer: NL001630049B09

CBW Erkend: https://www.cbw-erkend.nl/bedrijven/Beds-Only-S-GRAVENHAGE

Openingstijden Showroom:

(Uitsluitend van vakantie & feestdagen)

 • Maandag: 13:00 t/m 18:00 uur.
 • Dinsdag t/m Zaterdag:10:00 t/m 18:00 Uur
 • Zondag:Gesloten

Dit zijn ook de tijden dat u contact kunt opnemen met Beds Only